Affen-Knabenkraut Orchideen

T

Information: Ökologische Gruppen
Orchis símia Orchidaceae

2w42-44+2.g.

Information: Ökologische Zeigerwerte
Information: Verbreitungskarte Blütezeit: 5-6

20-50cm hoch

Information: Wikipedia


7.5.19 Genf, Moulin de vert (speziell: blüht von oben nach unten auf)
 


7.5.19 Genf, Moulin de vert
 


7.5.19 Genf, Moulin de vert