Kleines Knabenkraut Orchideen

T

Information: Ökologische Gruppen
Anacamptis morio
Syn. Orchis morio
Orchidaceae

2+w+32+443.g.

Information: Ökologische Zeigerwerte
Information: Verbreitungskarte Blütezeit: 4-6

10-30cm hoch

Information: Wikipedia


11.4.16 am Cassiopass, Italien11.4.16 am Cassiopass, Italien
 


11.4.16 am Cassiopass, Italien
 


21.4.09  Elba
 


4.5.16  Sion, Mont d'Orge
 


7.5.19 Genf, Moulin de vert
 


7.5.19 Genf, Moulin de vert
 


16.5.19 Les Follatčres