Kretischer Saumfarn Saumfarngewächse -

P

Information: Ökologische Gruppen
Ptéris crética Pteridaceae

3+32-251.h.

Information: Ökologische Zeigerwerte
Information: Verbreitungskarte Blütezeit: 6-8

30-90cm hoch

Information: Wikipedia

Botanische Gärten:

9.6.11 Botanischer Garten, Zürich